Navigácia

O škole

Profil školy

Materská škola

 

 

 

Základná škola

Motto: "Hlásaj slovo, naliehaj vhod, i nevhod, povzbudzuj, karhaj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou."

Škola sa snaží pripraviť žiakov pre ďalšie vzdelávanie a rozvíjať ich kompetencie na úrovni primárneho vzdelávania. Naša škola je kresťansky zameraná, preto sa od nej očakáva oveľa viac. Žiaci očakávajú pochopenie a záujem o nich, o ich problémy a to, že aj keď im to velmi nepôjde, budeme ich brať s porozumením, pomôžeme im. Budeme ich spravodlivo hodnotiť a nebudú nám na prítaž. Nebudú sa báť chodiť do školy. Nájdu si tu dobrých a spoľahlivých kamarátov, ochotných poradiť i pomôcť. Nebude sa tu neslušne hovoriť, nebudú sa strácať a poškodzovať veci, ničiť majetok. Bude tu poriadok, pohoda, dobrá nálada, budú sa v škole cítiť ako doma. Našou snahou je vytvorit školskú rodinu, podla príkladu Svätej rodiny. V tom všetkom nech nám pomáha patrón školy sv. Matúš. On ako evanjelista hlásal Božie slovo a šíril ho medzi ľuďmi. To isté sa očakáva aj od nás. Nestačí mať názov cirkevná škola, ale byť ozajstnými svedkami Boha. Možnost využitia voľného počtu hodín využívame na dotovanie učebných predmetov, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. Vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty rozširujeme o hodiny katolíckeho náboženstva. Jazykovú vzdelávaciu oblasť rozširujeme o vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, nakoľko sme v minulosti vyučovali podľa variantu – rozširujúce vyučovanie ANJ. Do vyučovania všetkých predmetov implementujeme IKT. Pri výchove a vzdelávaní je potrebné klásť dôraz na kresťanskú orientáciu našej školy, najmä čo sa týka:
• osvojenia a prehĺbenia kresťanských hodnôt, kresťanskej morálky;
• osvojenia a prehĺbenia kresťanského náhľadu na svet, kultúru a aktívneho
kresťanského postoja;
• vytvárania kresťanského spoločenstva našej školy;
• vytvárania podmienok na prehĺbenie kresťanskej tradície, aktivít našej školy;
• sústrediť pozornosť na žiakov s vyšetrením CPPPaP;

• umožniť vzdelávanie v ZUŠ ;

 

 

Školský klub detí

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša
    Školská 71, 034 91 Švošov
  • +421444391146

    mobil riaditeľka školy: 0911 924 996

    mobil zástupkyňa pre MŠ: 0910 842 731

    mobil vedúca škol. jedálne: 0948 479 888

Fotogaléria