Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša
Adresa školyŠkolská 71, 034 91 Švošov
Telefón0911924996
E-mailskolasvosov@gmail.com
WWW stránkaskolasvosov.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišská Kapitula

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Daniela Povalová  0911 924 996skolasvosov@gmail.com
pre MŠBc. Michaela Rybáriková 0910 842 731skolasvosov@gmail.com
ZRŠ pre MŠ od 01. 03. 2018Mgr. Katarína Bražinová 0910 842 731skolasvosov@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Ľubomír Sidor 
pedagogickí zamestnanciMgr. Katarína Bražinová 
 Mgr. Alena Kosmeľová 
   
ostatní zamestnanciIng. Jana Šlesárová 
   
zástupcovia rodičovMgr. Jana Pečeňáková 
 Mgr. Erika Dančová 
   
   
zástupca zriaďovateľaIng. František Roštek 
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ VedúciZastúpenie predmetovPoznámka
pre primárne vzdelávaniePaedDr. Daniela Povalováprimárne vzdelávanie - všetky 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 66

Počet tried: 6

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0110000002
počet žiakov6101310000030
z toho ŠVVP         0
z toho v ŠKD475      16

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaSpr
I. tr. MŠ 
II. tr. MŠ 
I. (1. roč.)1
I. ( 2. roč.)1
II. tr. (3. roč.)1
II. tr. (4. roč.)1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. tr. MŠ150015
II. tr. MŠ200020
I. (1. roč.)6606
I. ( 2. roč.)1010010
II. tr. (3. roč.)1313013
II. tr. (4. roč.)1101

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. tr. MŠ1500,0000,0000,00
II. tr. MŠ1700,0000,0000,00
I. (1. roč.)629248,6729248,6800,00
I. ( 2. roč.)1056756,756756,700,00
II. tr. (3. roč.)1284464,9284464,9200,00
II. tr. (4. roč.)15959,05959,000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku0110000002
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka 6 
Bežných tried224 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu230 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP MŠ2323
TPP ZŠ2121
Znížený úväzok100,391 
DPP MŠ202 
DPP ZŠ101 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov MŠ 44
učiteľov ZŠ 44
    
spolu 88

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška3 
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu2 
špecializačné inovačné štúdium1 
špecializačné kvalifikačné2 
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické71
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Pytagoriáda P3131   
Šaliansky Maťko241   
Výtvarná súťaž Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova30    
Výtvarná súťaž Hasiči301   
Hviezdoslavov Kubín30    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2017/2018 sme sa zapájali, prežili a organizovali podujatia:

21. 09. patrón školy: Sv. Matúš - duchovný program

16. 10. Svetový deň výživy - zdravá strava v škole

17. 10. Sokoliari - environmentálny projekt

19. 10. kultúrny program: Úcta k starším

24. 10. Divadelné predstavenie v Žiline: Buwko a Sniwko...

výtvarná súťaž: Prírodné krásy dolného Litova, Tradície a zvyky dolného Liptova

07. 11. - 08. 11. Informatická súťaž: iBOBOR

30. 11. Beseda so zubnou lekárkou

06. 12. Mikulášske predstavenie v KD Švošov

12. 12. Literárna súťaž: Šaliansky Maťko tr. kolo

13. 12. Pytagoriáda P3 a P4 - školské kolo

výroba vianočných pohľadníc pre ministerku školstva

21. 12. Posedenie pri Vianočnom stromčeku - koledy

16. 01. Hudobný koncert uja Viktora v škole

24. 01. reprezentácia školy v literárnej súťaži Šaliansky Maťko

11. 02. Svetový deň chorých - duchovný telemost: modlitba

26. 02. - 27. 02. Literárna súťaž: Hviezdoslavov Kubín tr. a školské kolá

13. 03. okresné klauzúrne kolo - Pytagoriáda P3

17. 03. Deň Zeme

19. 03. Divadelné predstavenie Hubová

22. 03. Svetový deň vody

26. 03. Návšteva obecnej knižnice, predškoláci v 1. ročníku

zapojenie sa do výtvarnej súťaže. Deň hasičov

07. 04. Deň katolíckych učiteľov

10. 04. Zápis do 1. ročníka

11. 04. Environmentálny projekt - Význam lesa, ochrana, zalesňovanie

22. 04. Deň Zeme - upratovanie areálu školy

Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania

04. 05. Medzinárodný deň hasičov

09. 05. Beseda s pojicajtkou

13. 05 Deň matiek - kultúrny program v KD Švošov

15. 05. Medzinárodný deň mlieka

20. 05. Prvé sv. prijímanie - žiaci 3. ročníka

01. 06. Deň detí - športové dopoludnie MŠ a ZŠ

plavecký výcvik detí MŠ

15. 06. Zber starého papiera

17. 06. Deň otcov

22. 06. Sférické kino

rozlúčka s predškolákmi

25. 06. Didaktické hry na primárnom vzdelávaní ZŠ

27. 06. Športová olypiáda

29. 06. Slávnostné ukončenie šk. roka

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé: MONDI - náš najlepší sused; KNL - fond na modernizáciu prostredia školy

B) Krátkodobé: podľa ponúk a možností

C) Vlastné:

zber pomarančovej a citrónovej kôry

zber starého papiera

plavecký kurz

detský čin roka

noc v MŠ

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

MŠ: 26. - 27. apríl 2010

druh inšpekcie: komplexná

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v ZŠ: 05. 04. , 06. 04., 09. 04. 2018

Druh inšpekcie: komplexná v ZŠ

Výsledky:

riadenie školy - veľmi dobrá úroveň

podmienky výchovy a vzdelávania - dobrá úroveň

priebeh výchovy a vzdelávania - dobrá úroveň

- kľúčové pozitívne silné stránky školy: personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu s vysokou mierou odbornosti, empatická atmosféra vyučovania s maximálnym využitím učebných pomôcok a IKT

- oblasti vyžadujúce zlepšenie: v oblasti riadenia: kontrola plnenia uložených opatrení; v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania: vybavenosť školy učebnicami - vlastiveda; v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: diferencovanie úloh a činností s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti žiakov

ŠŠI nezistila porušovanie platnej školskej legislatívy a na základe zistení a ich hodnotení udelila odporúčania uvedené v oblastiach vyžadujúcich si zlepšenie.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

učebne - vyhovujúce podmienky

multimediálna učebňa - vyhovujúce podmienky

telocvičňa - skola nemá vlastnú budovu telocvične, využíva priestory vo vlastníctve OÚ

ihriská - skola nemá vlastné ihriská, využíva vo vlastníctve OÚ

školská jedáleň - vyhovujúce podmienky

učebné pomôcky - vyhovujúce podmienky

potreby a pripravované plány: dokončenie rekonštrukcie ŠK, interaktívna tabuľa do MŠ, rekonštrukcia elektrického vedenia budovy školy, nové PC

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

normatív ZŠ 62 376,- eur

MŠ 5-ročné deti 2 188,- eur

SZP 164,- eur

strava HN 163, 32 eur

škol. potreby HN 33,20 eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Strava 10 632,82 eur

školné MŠ 1 846,- eur

ŠKD 800,- eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

VP 480,- eur

záujmová činnosť OÚ - 458,- eur

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

OÚ - školské zariadenia 75 260,06 eur

OÚ kotolňa 5 000,- eur

ZUŠ 1 139,- eur

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

V mesiacoch august až október 2018 boli zrealizované a ukončené práce na rekonštrukcii kotolne. Počas letných prázdnin sa odstránili závady zistené počas šk. roka. Iba tie menšie, na väčšie sme nemali finančné prostriedky. Vďaka spolupráci s MONDI SCP sa nám podarilo zmodernizovať detskú knižnicu v MŠ zakúpením nového nábytku. Modernizáciu školskej kuchyne sme nezrealizovali kvôli nedostatku finančných prostriedkov.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- 100% kvalifikovanosť zamestnancov a odborné vyučovanie

- spokojnosť detí, žiakov a rodičov

- veľmi dobré hodnotenie kontroly ŠŠI

- dlhodobé dosahovanie dobrých výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese

- výchova v kresťanskom duchu a rodinné prostredie

- spolupráca s CPPPaP

- vyučovanie S ZUŠ v priestoroch školy

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- zmodrnizovať multimediálnu učebňu

- technické vybavenie školy

Návrh opatrení:

Získať finančné prostriedky na rekonštrukciu elektroinštalácie školy. Vymeniť podlahu v triede MŠ a hornej chodby. Vybaviť triedy a multimediálnu učebňu novými PC.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

V súlade s platnou legislatívou.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Zábavne s angličtinou141Mgr. Zdenka Jendrisková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Pravidelná a osvedčená na zasadnutiach Spoločenstva rodičov. Individuálna podľa potreby vedenia školy a triednych učiteľov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Deti a žiaci sa zúčastňujú na kultúrnom, duchovnom a športovom programe obce a farnosti.

Záver

Vypracovala: PaedDr. Daniela Povalová

Vo Švošove, 15. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vo Švošove, 27. augusta 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola oboznámená so správou a uvedené skutočnosti berie na vedomie.

Vo Švošove, dňa ..............................

predseda Rady školy: Ing. Ľubomír Sidor ..................................

Schválenie zriaďovateľom školy

Dňa: ...................................

PaedDr. Maroš Labuda ...........................................

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša
    Školská 71, 034 91 Švošov
  • +421444391146

    mobil riaditeľka školy: 0911 924 996

    mobil zástupkyňa pre MŠ: 0910 842 731

    mobil vedúca škol. jedálne: 0948 479 888

Fotogaléria